Pn-Sob 6.30, 8.30 i 18.00
Niedz. 700 8301000113013001800
+48 531 914 917
Kancelaria
ul. Stary Rynek 18
06-500 Mława

Sakrament Chrztu Świętego

 

Chrzest udzielany jest zwyczajowo w III niedzielę miesiąca o godz. 10.00.

 

Warunki

1. W zwykłych warunkach rodzinnych chrzest dziecka zgłaszają rodzice nie wcześniej niż w tygodniu poprzedzającym wybraną niedzielę.

Należy zgłosić się przynajmniej miesiąc przed wybranym terminem Chrztu, jeśli rodzina znajduje się w sytucji niestandartowej (np. dziecko ukończyło 7 rok życia, jeden z rodziców sprzeciwia się udzieleniu sakramentu lub rodzice nie mają ślubu kościlenego), celem omówienia okoliczności wywiazania się rodziców z zadania wychowania dziecka w wierze. Parafia w sytuacji niemożliwości wywiazania się rodziny z zadania wychowania dziecka w wierze zastrzega sobie możliwość odłożenia chrztu.   

2. Należy przedstawić:

Odpis ślubu kościelnego (dokument z parafii ślubu)

Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał do wglądu).

Zaświadczenia od rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania) oraz adnotację o odbytej spowiedzi. Należy podać adres zamieszkania chrzestnych oraz ich wiek. Rodzicem chrzestnym zostaje katolik, który:

        - ma ukończone 16 lat

        - ma przyjęty sakrament bierzmowania

        - jest osobą wierzącą i praktykującą

        - uczeń szkoły średniej dostarcza opinię od Katechety

        Dokumenty potwierdzające możliwość zostania chrzestnym muszą być dostarczone najpóźniej do soboty przed chrztem.

        W innym wypadku Parafia zastrzega sobie możliość niedopuszczenia kandydata na chrzestnego do tej funkcji.

 

Rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (związek cywilny lub konkubinat) a także niezwiązana z Kościołem katolickim.

Posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest wykroczeniem przeziw prawu cywilnemu oraz kościelnemu i może skutkować odpowiednim postępowaniem przeciw dopuszczającym się fałszerstwa. 

Do ważności sakramentu Chrztu wymagany jest jeden rodzic Chrzestny. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (wyznanie protestanckie), może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W przypadku gdy chrzestni są z naszej Parafii powinni zgłosić się przynajmniej dwa tygodnie wcześniej do kancelarii, aby uzyskać ustną zgodę duszpasterza do pełnienia swojej funkcji.

Od rodziców dziecka (małżonków sakramentalnych) wymaga się potwierdzenia odbytej spowiedzi.

 

Wymagane jest pisemne pozwolenie od księdza Proboszcza w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej Parafii.

 

3. Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę Chrztu o godz. 18.00. Obecność rodziców dziecka jest obowiązkowa.

4. Podczas uroczystości jest obecny fotograf, który posiada odpowiednie przeszkolenie odnośnie fotografowania w kościołach. Prosimy o ograniczenie ilości osób robiących zdjęcia oraz zaufanie fotografowi poleconemu przez naszą Parafię.

 

 

© Copyright 2024 Parafia św. Stanisława BM w Mławie.
All Rights Reserved.